Adnodd Myfyrdodau Llywodraethwyr YsgolionYdych chi wedi edrych ar yr Adnawdd Myfyrdodau Llywodraethwyr Ysgolion?


Roeddem yn falch o gael cynorthwyo gyda’r gwaith yma sydd yn tynnu oddi ar ymchwil gan Dr Nigel Newton (WISERD, Prifysgol Caerdydd).

Nod yr adnawdd newydd yma ydy cefnogi trosglwyddo gwybodaeth ymysg llywodraethwyr ysgolion, hwyluso rhannu arfer da a galluogi rhoi llais i berbectifau llywodraethwyr. Mae hwn yn adnodd unigryw i lywodraethwyr y gellir ei ddefnyddio mewn sawl ffordd – myfyrio llywodraethwyr unigol, trafodaeth yn sesiynau corff llywodraethu, ymarferion grŵp o fewn hyfforddiant llywodraethwyr ac ati. Dyma enghraifft o astudiaeth achos ar hunanarfarnu o’r adnawdd a sut y gellir gwneud gwahaniaeth. Darllenwch y myfyrdodau eraill a gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi!


Mynd i’r afael â’r canlyniadau yn dilyn gwerthusiad gwael o ysgol
Ysgol pob oed


Beth oedd y mater yr ymdriniwyd ag ef?
Fe’m penodwyd yn Gadeirydd y Llywodraethwyr ar gyfer ysgol a oedd mewn categori Estyn isel. Roedd yr uwch aelodau staff yn gwadu’r sefyllfa ac roedd y llywodraethwyr yn teimlo nad oeddent wedi cael eu cynghori’n briodol ar faterion yn yr ysgol.


Beth ddigwyddodd?
Penodwyd Pennaeth newydd a chanddo safbwynt cwbl wahanol. Gwnaethom adolygu’r Cynllun Gweithredu Ôl-arolygiad (PIAP) gyda Chynghorydd Herio newydd a phrofiadol. Cafodd cynnydd yn erbyn y PIAP ei fonitro’n ofalus.


Pa wersi a ddysgwyd?
Mae’r ysgol yn cael ei pharchu’n fwy yn y gymuned erbyn hyn, ac mae ganddi safonau llesiant uchel wedi’u cadarnhau. Mae’r staff yn canolbwyntio ar y disgyblion sy’n golygu bod yr holl ddisgyblion yn cael eu gwerthfawrogi. Mae canlyniadau arholiadau CA4 wedi gwella.


Sylwebaeth
Mae’r corff llywodraethu’n dibynnu ar y pennaeth a’r uwch aelodau staff i ddarparu’r wybodaeth y mae arno ei hangen i gyflawni ei rôl cyfaill beirniadol. Wedi dweud hynny, dylai data perfformiad yr ysgol helpu i ddangos cryfderau a gwendidau’r ysgol hefyd. Mae’n bwysig cadarnhau bod holl aelodau perthnasol y corff llywodraethu wedi mynychu hyfforddiant gorfodol ar ddeall data ysgol? Efallai y byddai cwrs gloywi’n syniad da i’r holl lywodraethwyr.

Er bod y data’n bwysig, mae’r un mor bwysig edrych ar y wybodaeth gyd-destunol. Dyma lle mae’r corff llywodraethu a’i rôl fel cyfaill beirniadol yn hollbwysig. Mae angen i lywodraethwyr ofyn cwestiynau i gael yr hanes wrth wraidd y data er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â pha strategaethau a ddylai fod ar waith yn yr ysgol, a chytuno ar flaenoriaethau datblygu’r ysgol. Rhoddir isod enghreifftiau o gwestiynau:

  • Beth yw’r cyrhaeddiad cyffredinol erbyn diwedd pob cyfnod allweddol?
  • Beth yw’r cyrhaeddiad a’r safonau ym mhob grŵp blwyddyn, dosbarth a phwnc, ac ar gyfer disgyblion unigol o gymharu â’u canlyniadau rhagfynedig a’r cyfartaledd cenedlaethol (os yw ar gael)?
  • Sut mae’r canlyniadau hyn yn cymharu â’n targedau?
  • A yw rhai unigolion a grwpiau o ddisgyblion yn gwneud yn well nag eraill? Os felly, pam, a pha strategaethau sydd ar waith i gynnal a rhannu arfer gorau a sicrhau gwelliannau?
  • A yw disgyblion yn gwneud cynnydd gwell neu waeth na’r disgwyl erbyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgol ac yn y blynyddoedd yn y canol?


Mae gan Wasanaethau Llywodraethwyr Cymru gyfres o adnoddau sy’n gallu helpu’r corff llywodraethu yn y maes hwn:


Myfyrdodau…
A fu gennych achos erioed i amau penderfyniadau arweinwyr eich ysgol ar faterion yn ymwneud ag ansawdd y ddarpariaeth? Os felly, beth wnaethoch chi a/neu’r corff llywodraethu i fynd i’r afael â’r pryderon hynny? Pa heriau a chyfleoedd a fyddai’n gysylltiedig â gweithredu PIAP, yn eich barn chi?


Dweud eich dweud…
A ydych chi wedi cael profiadau tebyg i’r rhain? Beth yw’ch barn am y sefyllfa a ddisgrifiwyd?

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708