Tanysgrifiadau

Beth am ymuno nawr i gael mynediad i amrediad o adnoddau a fydd yn:

 • helpu i gynyddu effeithlonrwydd cyrff llywodraethu
 • rhoi’r wybodaeth / newyddion diweddaraf i chi a sicrhau eich bod yn cydymffurfio
 • arbed arian ac amser i chi

Mae tanysgrifwyr yn gwerthfawrogi en gwasanaeth

Mae Gwasanaethau Governors Cymru yn tynnu oddi ar gyfoeth o brofiad ac arbenigedd i gynnig cyngor ac arweiniad cyfeillgar, annibynnol a chywir. Mae’r amser y mae Sam a Jane yn ei gymryd i ymateb i’n cwestiynau yn arbennig o dda. Mae’r gwasanaeth yn ddwyieithog ac mae’r ffaith bod y gwasanaeth ar gael gyda’r nos yn ddefnyddiol iawn i’n llywodraethwyr prysur. Mae cynnwys y wefan yn cael ei ddiweddaru’n gyson gydag enghreifftiau o arfer da ac astudiaethau achos ar gael i gynnig gwasanaeth adnoddau cynhwysfawr, y mae’r holl lywodraethwyr yn yr ysgol yn gallu ei ddefnyddio. I gloi, mae’r cytundeb gwasanaeth yn cynnig gwerth ardderchog am arian ac fe fyddwn yn argymell Gwasanaethau Governors Cymru i unrhyw gorff llywodraethu yng Nghymru.
Cadeirydd Llywodraethwyr, Ysgol Gynradd, Pen-y-bont

GALLWCH CHI GOFRESTRU YMA

Blynyddoedd tanysgrifio

 • Medi – Awst
 • Ionawr – Rhagfyr
 • Ebrill – Mawrth

Amdanom ni

Mae Gwasanaethau Governors Cymru Cyf yn wasanaeth cefnogi cenedlaethol, sydd yn darparu amrediad o gefnogaeth i ysbrydoli a hyrwyddo llywodraethiant effeithiol, arweiniad, mewnwelediad ac atebion i gwestiynau ar lywodraethiant ysgolion, ac mae’n cynnwys mynediad i gyfoeth o wybodaeth ar rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr ysgolion.

Llinell Gefnogi

Mynediad i’n llinell gefnogi gyfrinachol, sydd yn darparu cyngor, cefnogaeth ac arweiniad annibynnol ar llywodraethiant ysgolion. Mae’r llinell gefnogi yn wasanaeth cyfeillgar, yn broffesiynol ac mae ar gael rhwng 9.00am – 5.00pm Llun i Gwener a rhwng 5.00pm – 7.00pm Llun i Iau yn ystod amser tymor. Pa mor gymhleth neu syml ydy eich ymholiad – rydym yma i’ch helpu i gyflawni eich rolau yn effeithiol ac yn effeithlon. Gall rhai agweddau o gyngor cyfreithiol fod yn destun tâl ychwanegol.
Llinell Gefnogi ac e-bost: 01443 844532 /


E-fwletinau

Fe fydd ein e-fwletinau rheolaidd yn rhoi’r diweddaraf i chi am newyddion addysg pwysig fel diweddariadau polisi, ymgynghoriadau a chanllawiau perthnasol newydd. Yn ogystal ag e-fwletinau, fe fyddwch yn derbyn gwybodaeth am unrhyw faterion perthasol brys wrth iddyn nhw godi.

Cyngor ac arweiniad

Mae mynediad neilltuol i’r adran cyngor ac arweiniad ar y wefan sydd yn cynnwys adnoddau ymarferol y gellir eu lawrlwytho yn cynnwys:
 • Llawlyfr i Lywodraethwyr Ysgolion yng Nghymru
 • Hunanwerthusiad cyrff llywodraethu
 • Canllawiau i lywodraethwyr
 • Adnoddau
 • Cwestiynau Cyffredin/cyngor
 • Astudiaethau achos
 • Ardal Clercod

Mae rhai o’n hadnoddau newydd yn cynnwys:

 • Llawlyfr diwygiedig i lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru
 • Egwyddorion ymddygiad newydd a gwell i lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru
 • Canllaw gwell i lywodraethwyr ar Benodi Pennaeth
 • Llywodraethwyr a Chyfryngau Cymdeithasol
 • Sut i herio’n effeithiol – cynghorion ymarferol
 • Cyfarfodydd effeithiol
 • Gweithio fel tîm

Dyma flas o rai o’n cyhoeddiadau allweddol

Cliciwch yma am y rhestr gyflawn o adnoddau sydd ar gaelLle/oedd blaenoriaeth mewn sesiynau briffio

i’w cadarnhau – manylion i’w cyhoeddi yn ystod y flwyddyn.

Gwasanaethau ychwanegol

Fe fydd costau am wasanaethau ychwanegol yn seiliedig ar natur y gefnogaeth/gwasanaeth a roddir ac unrhyw gostau teithio a cynhaliaeth fel bo’n briodol.
 • Cefnogaeth pwrpasol i gyrff llywodraethu;
 • Recriwtio llywodraethwyr;
 • Amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi (manylion pellach ar gael dim ond gofyn am hynny).
 • Gwobrau i gyrff llywodraethu a chlercod – Gan adeiladu ar lwyddiant y Gwobr i Glercod a gynigiwyd gan Lywodraethwyr Cymru, fe fyddwn yn cynnig gwobrau i gyrff llywodraethu a chlercod.

Fel y gwelwch rydym yn cynnig amrediad helaeth o dyddiau i’ch helpu gyda’ch gwaith fel llywodraethwr.


Mae Gwasanaethau Governors Cymru yn cynnig tawelwch meddwl bod gan gyrff llywodraethu a gweithwyr addysg proffesiynol fynediad i’r wybodaeth y maen nhw ei hangen i gyflawni eu rolau yn effeithiol, cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau newydd a chynyddu eu hyder yn eu rôl – does yna’r un cwestiwn yn rhy fawr nac yn rhy fach!


Y broses danysgrifio

Ar ôl derbyn y ffurflen danysgrifio –
 • Ychwanegir cyfeiriadau e-bost y Pennaeth, Cadeirydd a’r Clerc ar restr bostio GCS, yn hytrach na chyfeiriadau’r corff llywodraethu llawn. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi ddiweddaru eich rhestr aelodau llywodraethwyr gyda GCS bob tro y mae newid i’r aelodaeth, ac felly’n lleddfu’r llwyth gwaith.
 • Anfonir yr anfoneb am y tanysgrifiad at y Pennaeth, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a roddwyd ar y ffurflen danysgrifio.
 • Anfonir telerau ac amodau’r gwasanaeth ar wahân i’r rhai a restrir ar eich ffurflen danysgrifio a dylid eu rhannu gyda’ch corff llywodraethu. Fe ddylai aelodau’r corff llywodraethu fod yn ymwybodol o delerau’r gwasanaeth.
 • Efallai y byddwch yn derbyn gwybodaeth gan GCS cyn i chi dalu, ond ni fyddwch o angenrhaid wedi derbyn eich manylion mewngofnodi. Cadwch yr e-byst yma er gwybodaeth.
 • Unwaith y bydd taliad wedi’i dderbyn, anfonir yr e-bost croeso a’r manylion mewngofnodi ar gyfer y wefan at y rhai a restrir ar y ffurflen danysgrifio.
 • Fe ddylid anfon unrhyw e-fwletinau a hysbysiadau y byddwch yn eu derbyn gan GCS ymlaen at weddill aelodau’r corff llywodraethu.
 • Mae gan pob aelod o’ch corff llywodraethu fynediad i’r gwasanaeth fel rhan o’r tanysgifiad, yn cynnwys y llinell gefnogi gyfrinachol.

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708