Polisi ac Ymchwil


  WG-docs-cy
  Guide-to-the-law-cy
  STPCD-cy


  Stat-instruments-cy
  WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Canllawiau gwella ysgolion

Ymgynghori ar y canllawiau drafft ar wella ysgolion, sydd â’r bwriad o:
 • gryfhau effeithiolrwydd hunanwerthuso a chynllunio gwelliant gan ysgolion
 • disodli’r system gategoreiddio genedlaethol â phroses gymorth debyg nad yw’n gofyn am gyhoeddi categorïau ysgolion
 • cryfhau a rhoi eglurder ynghylch gwahanu a gwahaniaethu rhwng gweithgareddau gwerthuso/gwella a’r system atebolrwydd
 • pennu swyddogaethau a chyfrifoldebau gwahanol gyrff yn glir mewn system hunanwella.

Ymgynghoriad yn cau: 15 Mawrth 2021

Cliciwch yma am yr ymgynghoriad

Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

Ymgynghori ar ddogfen ganllaw anstatudol, sydd â’r nod o:
 • gyflwyno trefniadau newydd ar gyfer categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol
 • darparu fframwaith cenedlaethol clir a chyson ar gyfer categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg
 • cefnogi awdurdodau lleol ac ysgolion i gyfathrebu i rieni/gofalwyr y mathau o ysgolion a darpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael

Ymgynghoriad yn cau: 26 Mawrth 2021

Cliciwch yma am yr ymgynghoriadCymwys ar gyfer y dyfodol – dweud eich dweud

Mae’r cwricwlwm yng Nghymru yn newid – ac rydym am gael eich help i benderfynu beth fydd hyn yn ei olygu i gymwysterau.

O nawr tan 9 Ebrill, rydym yn ymgynghori ar:  
– y pynciau TGAU a ddylai fod ar gael yn y dyfodol;
– y cymwysterau eraill a wnaed ar gyfer Cymru a ddylai fod ar gael hefyd. 

Mae’r ymgynghoriad yn cynnwys llawer o gynigion sy’n cwmpasu’r holl feysydd dysgu eang, rhai yn awgrymu newidiadau llai i gymwysterau tra bod eraill ar raddfa fwy.
Mae’r cynigion yn cynnwys TGAU newydd mewn Astudiaethau Cymdeithasol a Pheirianneg; TGAU cyfunol newydd ym meysydd Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth; yn ogystal â chymwysterau bitesize sy’n targedu sgiliau ymarferol mewn mathemateg ac ieithoedd.

Mae eich barn fel Llywodraethwyr yn bwysig i ni. Bydd eich adborth yn ein helpu i benderfynu a yw ein cynigion ar y trywydd iawn, neu a ddylen ni eu diwygio. Unwaith y byddwn wedi penderfynu ar yr ystod o gymwysterau, byddwn yn cyhoeddi adroddiad i grynhoi yr ymatebion ac egluro ein penderfyniadau.  

Am fwy o wybodaeth ac i gael mynediad at y dogfennau ymgynghori cliciwch yma.


Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 / Jane Morris 07957 969708