Hyfforddiant

Dylai pob llywodraethwyr fanteisio ar yr hyfforddiant sydd ar gael trwy Uned Cefnogi Llywodraethwyr yr ALI er mwyn cael y wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol a chyfoes. Yn yr adran hon o’r safle ceir gwybodaeth am rhaglenni hyfforddi Awdurdodau Lleol.

Ynys Mon

Pen y Bont

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

Ceredigion

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Gwynedd

Merthyr Tudful

Castell-Nedd Port Talbot

Sir Penfro

Powys

Rhondda Cynon Taf

Abertawe

Bro Morgannwg

Wrecsam

Hyfforddiant Llywodraethwyr CSC

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn cydnabod pwysigrwydd llywodraethwyr a’u rôl allweddol yn cefnogi a herio eu hysgolion. Er mwyn eu cefnogi yn y rôl hanfodol hon, mae Consortiwm Canolbarth y De yn cyflwyno sesiynau hyfforddi gorfodol i lywodraethwyr o fis Medi 2016 ymlaen. Yn ogystal â’r sesiynau gorfodol hyn, bydd y Consortiwm hefyd yn cyflwyno nifer o sesiynau sy’n berthnasol i’w gwaith gwella ysgol. Bydd y sesiynau briffio tymhorol a oedd yn ddefnyddiol iawn y llynedd yn parhau eleni, a bydd themâu’r rhain yn canolbwyntio eto ar flaenoriaethau sy’n gysylltiedig â gwella ysgolion a gwaith y Consortiwm.

Hyfforddiant Llywodraethwyr EAS


Hyfforddiant Llywodraethwyr ERW


E-Ddysgu Lywodraethwyr Ysgol yng Nghymru

I gael mynediad at gyrsiau cysylltwch â Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr eich Awdurdod Lleol i gael enw defnyddiwr a chyfrinair. Bob tro y byddwch yn mynd i’r safle ar ôl hynny, bydd eich gwaith yn cael ei gofnodi ac ar ôl ei gwblhau bydd tystysgrif yn cael ei chyhoeddi yn eich enw fel prawf o hynny.

FFT Governor training and resources

FFT’s free, user-friendly, e-learning tool consists of modules designed to help you make the most out of your Governor Dashboard – visit elearning.fft.org.uk to register. Simple tests, interactive graphs and examples help you to get to grips with dashboard data and support and challenge your school. The e-learning tool consists of an Essentials module and an additional module for each of the Key Stage 1, Key Stage 2 and Key Stage 4 Governor Dashboards.

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708