Polisi ac Ymchwil


    WG-docs-cy
    Guide-to-the-law-cy
    STPCD-cy


    Stat-instruments-cy
    WG-stats-cy

Ymgynghoriadau
Dweud eich dweud ar hyn sy’n digwydd mewn addysg


Diwygiadau i Ganllawiau’r Cwricwlwm
Cafodd canllawiau’r cwricwlwm a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020 eu creu mewn partneriaeth ag ysgolion, gyda chefnogaeth arbenigwyr, dros nifer o flynyddoedd. Cawsant eu llywio hefyd gan broses ymgynghori helaeth yn 2019, ac roedd yr adborth o’r broses honno’n cyfeirio at yr angen am ganllawiau ychwanegol a rhai diwygiadau mewn meysydd allweddol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ymarferwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid wedi bod yn datblygu’r canllawiau ychwanegol a diwygiedig hynny ar y cyd, sydd bellach yn cael eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori.

Mae wyth maes yn rhan o’r ymgynghoriad, a fydd yn para am wyth wythnos tan 16 Gorffennaf. Unwaith y bydd yr adborth wedi’i ddadansoddi, bydd canllawiau’r cwricwlwm yn cael eu diweddaru a’u cyhoeddi mewn dwy gyfres – Medi a Rhagfyr – eleni.
Teitlau’r ymgynghoriad yw:
Canllawiau a Chod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
Gwerthoedd, Crefydd a Moeseg
Gyrfaoedd a Phrofiadau Cysylltiedig â Byd Gwaith
Agor Llwybrau
Diwygiadau i’r Fframweithiau Sgiliau Trawsgwricwlaidd
Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau nas cynhelir

Yr is-ddeddfwriaeth gysylltiedig yw:
Cod Cynnydd drafft
Cod drafft Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig

Ymateb erbyn 16 Gorffennaf 2021


Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708