Rhestr o Chanllawiau Llywodraeth Cymru

AGOR YSGOLION MEWN TYWYDD GWAEL EITHAFOL

AILYSGRIFENNU’R DYFODOL: CODI UCHELGAIS A CHYRHAEDDIAD YN YSGOLION CYMRU

ARWEINIAD I GYRFF LLYWODRAETHU YNGHYLCH CODI TÂL AM WEITHGAREDDAU YSGOL

BRECWAST AM DDIM MEWN YSGOLION CYNRADD: CANLLAWIAU STATUDOL

BWYTA’N IACH MEWN YSGOLION A GYNHELIR: CANLLAWIAU STATUDOL

CADW DYSGWYR YN DDIOGELRÔL AWDURDODAU LLEOL, CYRFF LLYWODRAETHU A PHERCHNOGION YSGOLION ANNIBYNNOL O DAN DDEDDF ADDYSG 2002

CANLLAWIAU AR ADDYSG RHYW A PHERTHNASOEDD

CANLLAWIAU AR GYFER ADDYSG CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU

CANLLAWIAU AR GYFER CYRFF LLYWODRAETHU AR BOLISÏAU GWISG YSGOL AC EDRYCHIAD DISGYBLION

CANLLAWIAU GWRTH-FWLIO 2019 – HAWLIAU, PARCH, CYDRADDOLDEB: CANLLAWIAU AR GYFER YSGOLION

CANLLAWIAU I YSGOLION AC AWDURDODAU LLEOL AR WEITHREDU GWEITHDREFNAU EFFEITHIOL I DDISGYBLU A DISWYDDO STAFF

CEFNOGI DYSGWYR AG ANGHENION GOFAL IECHYD

Y COD ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A’R RHEOLIADAU

COD TREFNIADAETH YSGOLION

CODI TÂL AM FWYD A DIOD A DDARPERIR MEWN YSGOLION A GYNHELIR

CODI UCHELGAIS A CHYRHAEDDIAD ADDYSGOL PLANY SY’N DERBYN GOFAL

Y COD APELAU DERBYN I YSGOLION

Y COD DERBYN I YSGOLION

CYFARFODYDD RHIENI: CANLLAWIAU STATUDOL AR GYFER CYRFF LLYWODRAETHU YSGOLION A GYNHELIR YNG NGHYMRU YNGHYLCH Y DDYLETSWYDD I GYNNAL CYFARFODYDD GYDA RHIENI

CYMUNEDAU DYSGU PROFFESIYNOL

CYNLLUNIAU DATBLYGU YSGOLION

CYNNWYS A CHYNORTHWYO DISGYBLION

CYTUNDEBAU PARTNERIAETH: CANLLAWIAU AR GYFER AWDURDODAU LLEOL AC YSGOLION

DIOGELU GWYBODAETH FIOMETRIG MEWN YSGOLION A SEFYDLIADAU ADDYSG BELLACH

DIOGELU PLANT MEWN ADDYSGCANLLAWIAU AR GYFER YMDRIN Â HONIADAU O GAM-DRIN A WNEIR YN ERBYN ATHRAWON A STAFF ERAILL

GWAHARDD O YSGOLION AC UNEDAU CYFEIRIO DISGYBLION

GWEITHDREFNAU AR GYFER ADRODD AR ACHOSION O GAMYMDDWYN AC ANGHYMWYSTRA YN Y GWEITHLU ADDYSG YNG NGHYMRU

GWEITHDREFNAU CHWYTHU’R CHWIBAN MEWN YSGOLION A PHOLISI ENGHREIFFIOL

GWEITHDREFNAU CWYNO CYRFF LLYWODRAETHU YSGOLION

GWRTHSAFIAD A PHARCH: DATBLYGU CYDLYNIANT CYMUNEDOL

HYFFORDDIANT GORFODOL I LYWODRAETHWYR / CLERCOD

HYSBYSIADAU COSB AM GOLLI’R YSGOL YN RHEOLAIDD

MEDDWL YN GADARNHAOL: IECHYD A LLES EMOSIYNOL MEWN YSGOLION A LLEOLIADAU BLYNYDDOEDD CYNNAR

MEDRUSRWYDD PENAETHIAIDCANLLAWIAU I YSGOLION

MEDRUSRWYDD STAFF ADDYSGU MEWN YSGOLIONCANLLAWIAU I YSGOLION

MYNEDIAD I ADDYSG A CHYMORTH I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION MEDDYGOL

MODEL CENEDLAETHOL AR GYFER GWEITHIO’N RHANBARTHOL

PECYN CYMORTH YMGYSYLLTU Â’R GYMUNED A THEULUOEDD I YSGOLION

PRESENOLDEB GWEITHLU YSGOLION: CANLLAWIAU

PROSBECTYSAU YSGOLION CANLLAWIAU AR GYFER PENAETHIAID A CHYRFF LLYWODRAETHOL

PROSES FFEDEREIDDIO YSGOLION A GYNHELIR YNG NGHYMRU

RHEOLIADAU GOSOD TARGEDAU YSGOLION: NEWIDIADAU A GOFYNION STATUDOL

RHEOLIADAU YNGHYLCH ADRODD AM WYBODAETH AM YSGOLION A DISGYBLION: DOGFEN GANLLAW 2019

RHEOLI PERFFORMIAD I BENAETHIAID, ATHRAWON AC ATHRAWON DIGYSWLLT

SAFONAU PROFFESIYNOL GYFER ADDYSGU AC ARWEINYDDIAETH

SYSTEM GENEDLAETHOL AR GYFER CATEGOREIDDIO YSGOLION

TOILEDAU YSGOL: CANLLAW ARFER DA

TREFNIADAU ASESU STATUDOL AR GYFER Y CYFNOD SYLFAEN A DIWEDD CYFNODAU ALLWEDDOL 2 A 3

GRANT DATBLYGU DISGYBLIONCANLAWIAU

YMYRIAD DIOGEL AC EFFEITHIOL

YMWELIADAU ADDYSGOL A DYSGU YN YR AWYR AGORED

YSGOLION BRO

YSGOLION SY’N ACHOSI PRYDERCANLLAWIAU STATUDOL I YSGOLION AC AWDURDODAU LLEOL

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708