Arfer Effeithiol

Yma fe fyddwch yn darganfod arfer effeithiol o amrediad o ffynonellau a allai eich helpu ar eich taith i ddod yn gorff llywodraethu ardderchog.


Polisïau enghreifftiol cenedlaethol

Addysg Rhyw – Llywodraeth Cymru Diogelwch ar-lein, yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol – SWGfL

Camddefnyddio sylweddau – Llywodraeth Cymru Gweithdrefnau cwyno ysgolion – Llywodraeth Cymru

Chwythu’r chwiban – Llywodraeth Cymru Gweithdrefnau disgyblu a diswyddo staff ysgol – Llywodraeth Cymru

Codi tâl am weithgareddau ysgol – Llywodraeth Cymru Toiledau ysgol – Llywodraeth Cymru


Estyn

Ysgol Stryd y Rhos, Sir Ddinbych – Creu fframwaith strategol Cyfranogiad disgyblion: canllaw arfer orau

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor, Bro Morgannwg – Arweinyddiaeth gryf a chynlluniau strategol ar gyfer gwella’r ysgol Ysgol Gynradd Trinant, Caerffili – Corff llywodraethol yn helpu cryfhau gwelliant ysgol

Ysgol Gynradd Glasllwch, Casnewydd – Defnyddio arweinyddiaeth wasgaredig i yrru gwelliant Ysgol Gynradd Bontnewydd, Gwynedd – Cynorthwyo llywodraethwyr i gyflawni eu rôl yn fwy effeithiol


Adroddiadau Arolygu Estyn – Arweinyddiaeth – Ardderchog


Ysgol Arbenning Sant Christophers, Wrecsam
Governors are well informed about the work of the school. They fulfil their statutory duties well and provide very effective support and challenge for the leadership team. They set challenging performance management targets for all members of the leadership team. Governors are linked with specific areas of the school and make termly visits to monitor the progress of strategic plans and evaluate progress made with whole school priorities. They observe lessons alongside members of the leadership team, scrutinise pupils’ work and review information in pupils’ statements of special educational needs to monitor the quality of provision.


Ysgol Bryn Derw, Casnewydd
The governing body consists of highly committed members with a variety of relevant skills and experience. The school benefits greatly from their contribution. They provide extremely effective support and challenge for the school. In addition to full governing body and sub-committee meetings, governors take part in beneficial quality assurance activities, including learning walks and work scrutiny and projects such as looking at transport issues. This project resulted in training for taxi drivers. Governors have a clear understanding of national priorities, and the work that the school is doing in relation to these, including the curriculum for Wales and the ALN Act. Headteacher reports to the governing body are strategic and highly informative, with a clear focus on data. Governors provide robust challenge.


Ysgol Bryngwyn, Sir Gaerfyrddin
Mae’r ffordd y caiff y ffederasiwn ei lywodraethu yn gryfder sylweddol. Mae gan lywodraethwyr ddealltwriaeth fanwl o berfformiad y ddwy ysgol, ac maent yn darparu lefelau uchel o gymorth a her i’r ffederasiwn. Gwnânt gyfraniad effeithiol at brosesau hunanarfarnu a chynllunio gwelliant y ffederasiwn. Defnyddir profiad ac arbenigedd llywodraethwyr yn dda i gefnogi llawer o agweddau ar ddarpariaeth y ffederasiwn. Mae llywodraethwyr unigol yn gysylltiedig â meysydd pwnc ac agweddau penodol eraill ar ddarpariaeth yr ysgolion, ac mae hyn yn rhoi cymorth gwerthfawr i arweinwyr canol.


Ysgol Brynrefail, Gwynedd
Mae aelodau’r corff llywodraethol yn brofiadol iawn a gwneir defnydd effeithiol o’u harbenigeddau i gefnogi ac i herio’r ysgol. Drwy’r is-bwyllgorau gweithgar a thrwy eu cyfarfodydd cyswllt gwerthfawr gydag adrannau, mae gan y llywodraethwyr ddealltwriaeth glir o gryfderau’r ysgol a’r meysydd i’w gwella. Maent yn chwarae rhan flaenllaw yn pennu cyfeiriad strategol yr ysgol ac yn parhau i herio’r ysgol er mwyn gwella’r ychydig o feysydd lle ceir tanberfformio. Maent yn cynnal adolygiad blynyddol o’u gwaith er mwyn sicrhau eu bod yn cyfrannu’n fuddiol at waith yr ysgol.


Ysgol Cefn Coch, Gwynedd
Nodwedd gref yw’r modd mae’r pennaeth wedi datblygu rôl y corff llywodraethol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae wedi sicrhau bod ganddynt ddealltwriaeth gadarn o berfformiad a gweithdrefnau’r ysgol trwy raglen o ymweliadau ac arsylwadau perthnasol. Enghraifft effeithiol o hyn yw’r modd heriol a thrylwyr mae’r llywodraethwyr yn ystyried safonau a chynnydd disgyblion. Mae’r corff llywodraethol yn grŵp cefnogol iawn sy’n cynnig cymorth adeiladol i’r tîm arweinyddol ac yn rhannu arbenigeddau proffesiynol, gwerthfawr mewn meysydd penodol. Mae eu mewnbwn strategol cyson i drefniadau hunanarfarnu’r ysgol yn effeithiol.


Ysgol Cynwyd Sant, Pen y Bont ar Ogwr
Mae’r corff llywodraethol yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau cyfeiriad strategol clir i’r ysgol. Mae’r aelodau yn gefnogol iawn i waith yr ysgol, ac yn ymgymryd â’u cyfrifoldebau yn effeithiol. Maent yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd i ymgymryd â gweithgareddau monitro ac i drafod darpariaeth a safonau gydag arweinwyr a staff. O ganlyniad, mae ganddynt wybodaeth sicr am gryfderau’r ysgol a’r blaenoriaethau ar gyfer gwelliant. Mae hyn yn eu galluogi i herio a dwyn yr ysgol i gyfrif am ei pherfformiad yn effeithiol. Enghraifft dda yw’r ffordd mae aelodau’r corff yn herio’r ysgol ynglŷn â safonau rhifedd gan sicrhau bod gweithdrefnau penodol ar waith i ymateb i hyn. Trwy fentora llywodraethwyr newydd, maent yn sicrhau bod pob aelod yn cyfrannu’n effeithiol mewn cyfarfodydd ac at y rhaglen hunanarfarnu.


Ysgol Dolbadarn, Gwynedd
Mae gan aelodau’r corff llywodraethol wybodaeth drylwyr am berfformiad yr ysgol drwy chwarae rhan flaenllaw yn ei phrosesau monitro, hunanarfarnu a chynllunio strategol. Trwy gydweithio’n effeithiol gyda’r uwch dîm rheoli, arsylwi ar wersi a chraffu ar lyfrau, mae ganddynt ymwybyddiaeth gadarn o safonau’r dysgu a’r addysgu. Mae hyn yn eu galluogi i ddwyn yr ysgol i gyfrif yn llwyddiannus a gosod cyfeiriad strategol clir i ddatblygu’r ysgol fel cymuned ddysgu effeithiol.


Ysgol Dyffryn Ogwen, Gwynedd
Mae’r corff llywodraethol yn cyflawni eu rôl fel cyfaill beirniadol yn llawn. Fel corff, mae ganddynt brofiadau ac arbenigedd amrywiol sy’n cydblethu’n dda ac yn eu galluogi i herio a chefnogi’r ysgol. Ceir strwythur priodol o bwyllgorau. Maent yn derbyn gwybodaeth gyson a defnyddiol am safonau a darpariaeth yr ysgol ac yn cymryd rôl gadarn wrth osod cyfeiriad strategol yr ysgol. Mae ganddynt ymwybyddiaeth gynhwysfawr a thrylwyr o berfformiad yr ysgol o gymharu ag ysgolion tebyg ac maent yn rhannu’r un weledigaeth a’r uwch dim rheoli i gynnig yr addysg orau i ddisgyblion yr ardal leol. Ceir cysylltiadau buddiol gydag arweinwyr adrannau. O ganlyniad, maent hefyd yn ymwybodol o gyfraniad adrannau i gwrdd â blaenoriaethau’r ysgol.


Ysgol Eglwys yng nghymru Gladestry, Powys
Governors support the school effectively. They have a thorough understanding of the performance of pupils and how this compares with that of pupils in similar schools. They carry out a notable number of visits to classes to monitor lessons and to look at pupils’ work. As a result, they have a thorough understanding of the standards pupils achieve. They undertake their responsibilities conscientiously and have a strong interest in the day-to-day life of the school, for example by participating in lessons alongside the children during an open day held every spring.


Ysgol Fabanod Bedwas, Caerffili
The governing body is highly supportive of the school. Many governors undertake monitoring activities that enable them to engage fully in discussion, particularly about pupils’ wellbeing. This ensures that governors have a very good understanding of the school’s strengths and areas for development, enabling them to challenge the school successfully to improve standards and ensure provision of high quality.


Ysgol Gyfun Bryntirion, Pen y Bont ar Ogwr
Governors understand their roles well, and provide a clear sense of direction for the school. They know its strengths and weaknesses, the departments and subjects that perform well and those that are not performing to the high standards required. The standards committee provides effective challenge to departments. Governors understand and use data very well to effectively support and challenge the school on its performance.


Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe
Mae gan y llywodraethwyr ddealltwriaeth gadarn o’u rolau ac maent yn chwarae rhan bwysig yn pennu cyfeiriad strategol clir i’r ysgol. Trwy strwythur is-bwyllgorau, maent yn cynnig arweiniad gwerthfawr i’r ysgol ar ddatblygiadau strategol amrywiol a pholisïau ysgol gyfan. Mae cysylltiadau cryf rhwng llywodraethwyr ac arweinwyr uwch ac maent yn chwarae rhan weithredol yn monitro perfformiad. Ar sail yr adroddiadau manwl iawn maent yn eu derbyn gan y pennaeth, mae gan y llywodraethwyr ddealltwriaeth glir o ddata perfformiad a safonau’r ysgol. O ganlyniad, mae’r is-bwyllgor cwricwlwm yn dal arweinwyr canol i gyfrif yn effeithiol iawn am berfformiad cyffredinol eu hadrannau. Mae’r corff llywodraethol yn rhan bwysig o’r broses pennu targedau ar gyfer codi safonau ymhellach.


Ysgol Gyfun Pontarddulais, Abertawe
The governing body holds the school strongly to account. It provides a high level of both challenge and support. The governing body has reviewed beneficially their committee structure in order to streamline and sharpen their robust scrutiny. Alongside the link governor role, this allows them to acquire a clear understanding of the school’s work.


Ysgol Gyfun y Bont-faen, Bro Morgannwg
Governors play an important role in setting the school’s strategic vision. They have a clear understanding of the school’s strengths and improvement priorities, and offer valuable support and challenge to leaders.


Ysgol Gyfun Y Pant, Rhondda Cynon Taf
Governors know the school well. They challenge leadership decisions and performance outcomes rigorously to help to set the strategic direction of the school.


Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Sir Gaerfyrddin
Mae gan y llywodraethwyr ddealltwriaeth gadarn iawn o berfformiad yr ysgol. Maent yn derbyn cyfrifoldebau am amrywiol agweddau o feysydd cwricwlaidd a blaenoriaethau gwella. Trwy gydweithio’n llwyddiannus gyda’r uwch dîm rheoli, ac wrth arsylwi ar wersi, craffu ar lyfrau a chynnal teithiau dysgu perthnasol, maent yn chwarae rôl weithredol yng ngweithdrefnau hunanarfarnu a monitro’r ysgol. Adroddiad ar Ysgol Gymraeg Brynsierfel Mai 2018 10 Defnyddiant y wybodaeth yn effeithiol iawn i wneud penderfyniadau sy’n gosod cyfeiriad strategol pwrpasol i waith yr ysgol. Enghraifft gref o hyn yw’r modd y mae’r llywodraethwyr yn herio’n gadarnhaol a gwneud awgrymiadau ynglŷn â chynnydd mewn safonau, a’r gorddefnydd o daflenni gwaith. Mae’r corff llywodraethol yn hybu llais y disgyblion yn effeithiol drwy gefnogi eu dyheadau. Maent hefyd yn cefnogi cynlluniau a threfniadau’r ysgol i sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfle cyfartal i ymgymryd â gwahanol weithgareddau. Mae’r pennaeth a’r llywodraethwyr yn rheoli cyllideb yr ysgol yn dynn, er eu bod wedi wynebu sefyllfa ariannol anodd yn ddiweddar. Maent yn gwneud penderfyniadau ariannu effeithlon er mwyn ymateb i anghenion yr ysgol. Mae’r gyllideb ar gyfer gweithredu blaenoriaethau gwella’r ysgol wedi ei chlustnodi’n glir. Mae’r ysgol yn defnyddio ystod o grantiau’n llwyddiannus iawn, gan gynnwys y grant datblygu disgyblion, i godi safonau llythrennedd a mathemateg ac i ddatblygu lles disgyblion yn hynod effeithiol.


Ysgol Gymraeg Ifor Hael, Casnewydd
Mae gan y llywodraethwyr ddealltwriaeth gynhwysfawr o gryfderau’r ysgol ac o’r meysydd sydd angen eu datblygu ymhellach. Maent yn diweddaru eu gwybodaeth yn rheolaidd trwy fynychu hyfforddiant perthnasol. Maent yn gefnogol iawn i waith yr ysgol ac yn cydweithio’n agos â’r arweinwyr i sicrhau iddi gyfeiriad strategol clir. Trwy gyfarfodydd rheolaidd, ac ymweliadau cyson â’r ysgol, maent yn dwyn yr ysgol i gyfrif yn llwyddiannus wrth gynnal safonau a sicrhau darpariaeth o ansawdd uchel.


Ysgol Gynradd Barry Island, Bro Morgannwg
The governors support the school very well under the successful leadership of an effective chair and vice-chair of governors. They undertake their responsibilities conscientiously and take a strong interest in the day-to-day life of the school. They have a detailed knowledge of the school’s current priorities and a good understanding of its performance compared with that of other schools. They participate fully in the school’s self-evaluation processes. The governing body is an effective critical friend, it supports the school successfully and sets challenging targets for improvement.


Ysgol Gynradd Birchgrove, Abertawe
The governing body is strategic in its actions and highly supportive of the school’s work. Governors have a good understanding of the school’s performance through discussions with pupils, undertaking ‘learning walks’ and receiving detailed reports from the headteacher and other members of the senior leadership team. They have a secure grasp of the school’s performance relative to that of other similar schools. Their role in monitoring the quality of the provision and challenging leaders and managers has contributed to the significant improvements made by the school, for example in literacy, numeracy and attendance.


Ysgol Gynradd Cae Top, Gwynedd
Caiff yr ysgol gefnogaeth dda gan y llywodraethwyr. Mae ganddynt ddealltwriaeth gynyddol o gryfderau’r ysgol ac o’r meysydd sydd angen eu datblygu ymhellach. Mae trefn drylwyr yr ysgol o fonitro data yn sicrhau eu bod yn wybodus am berfformiad yr ysgol dros amser o’i gymharu ag ysgolion eraill. Mae ymweliadau â dosbarthiadau yn eu galluogi i ddod i farn sicrach ynghylch safonau gwaith a chyrhaeddiad disgyblion ac i herio a chwestiynu arweinwyr am berfformiad yr ysgol. Er hynny, nid yw rôl strategol y corff llywodraethol yn y broses hunanarfarnu a chynllunio ar gyfer gwelliant wedi datblygu’n llawn.


Ysgol Gynradd Cwmfelinfach, Caerffili
The governing body provides a strong level of support for the school and challenges school leaders appropriately. Members of the governing body undertake learning walks regularly and are beginning to provide useful feedback on their findings to school staff. They have a secure understanding of the school’s performance relative to that of other similar schools. The governing body is an active, reassuring partner in judging the school’s progress and strategic priorities. Governors have a sound oversight of the improvement plan’s implementation through regular summary reports on progress from the headteacher. However, their role in self-evaluation is at an early stage of development.


Ysgol Gynradd Ewloe, Flintshire
The governing body carries out its statutory duties diligently and effectively, providing an appropriate balance of challenge and support. The dialogue between governors and senior leaders is purposeful and productive. As a result, governors have a thorough understanding of the school’s performance and co-operate closely and effectively with leaders to ensure a clear strategic direction. Individual members support the school’s activities effectively, for example, by supporting more able and talented pupils in science and mathematics and in leading aspects of the school’s performing arts productions.


Ysgol Gynradd Gaer, Casnewydd
The members of the governing body undertake their roles very conscientiously and look actively for ways to expand and develop their effectiveness. They embrace new initiatives and respond positively to change. They have an excellent understanding of the school’s strengths and areas for improvement. The dialogue between themselves and with the senior leadership of the school is very purposeful and productive. The governing body monitors the school’s self-evaluation processes very effectively. They undertake regular learning walks with pupils to discuss areas of the curriculum, standards of work and the latest developments in learning, for example the digital competency framework. This ensures that they challenge the school successfully to improve standards and ensure provision of high quality.


Ysgol Gynradd Glasllwch, Casnewydd
Leaders, staff, governors and pupils have key roles within the school’s self-evaluation processes. Leaders have grouped staff and governors into teams based on the six areas of learning in the new curriculum for Wales. A notable feature of the school improvement process is the way in which staff collaborate with learners, parents, governors and staff from other local schools and colleges, for example as the lead school for the Pupil Participation Learning Network. This supports the school well as a highly effective learning organisation. Governors use an effective system to identify the skills of individual governors that enables each governor to use their particular skills very well in support of the school. For example, governors use their specific expertise to improve provision in Welsh, the DCF and coding skills. They provide purposeful challenge to school leaders, where needed, for example, when ensuring that health and safety is a high priority and taking part in regular health and safety checks.


Ysgol Gynradd Hendredenny Park, Caerffili
Governors are very supportive of the school and fulfil their statutory duties well. They visit the school regularly to observe lessons, meet with groups of pupils and review their books. Consequently, governors have a clear grasp of the school’s strengths and areas for improvement. They ask challenging questions routinely and make suggestions about the deployment of staff, for instance to maximise the expertise of learning support assistants across the school. Consequently, these staffing arrangements have been highly beneficial for pupils.


Ysgol Gynradd Kitchener, Caerdydd
The governing body has a very effective oversight of the school and carries out its duties very successfully. Governors are knowledgeable and supportive of the school’s work and its performance. They are fully involved in decision-making and provide a clear strategic direction. The chair of governors is particularly well informed and proactive and takes a leading role in moving the school forward.


Ysgol Gynradd Nant y Parc, Caerffili
Governors know the school well and play a key role in ensuring an effective strategic direction for the school. Their strategic input into self-evaluation procedures is highly effective. Learning walks and regular visits to school by governors have enhanced their knowledge of the school, based on first-hand knowledge. The headteacher and senior leaders provide regular, detailed reports and presentations to governors, outlining the work of the school. As a result, the governing body has a thorough understanding of the school’s performance, enabling it to act as an effective critical friend. The headteacher and governing body manage the school’s budget rigorously and purchase resources effectively to enrich the curriculum and to raise pupils’ standards.


Ysgol Gynradd Oakfield, Caerdydd
The governing body is very supportive of the school and governors undertake their responsibilities conscientiously. They regularly undertake monitoring and evaluation tasks and, as a result, they have a very good understanding of the school’s main strengths and areas for improvement. There is an excellent balance between support and challenge in the way governors undertake their role as critical friends and hold senior leaders to account. The headteacher and governors manage the school’s budget well. They make efficient funding decisions in order to respond to the school’s needs. The school makes very effective use of additional funding, for example, to increase resources, such as ICT equipment, and to improve the outdoor areas, which impact positively on pupils’ skills and wellbeing.


Ysgol Gynradd Penllergaer, Abertawe
Governors contribute positively to the life and work of the school. They regularly visit the school to undertake supportive activities, for example to consider pupils’ progress in developing their digital skills to create databases. This work provides governors with a secure understanding of the school’s strengths and areas it is working to improve. Governors keep progress against improvement priorities under review. They provide the school’s leaders with a good balance of support and challenge.


Ysgol Gynradd Rogerstone, Casnewydd
Members of the governing body know the school well and undertake their roles effectively. Governors have valuable professional expertise and a varied range of interests, which they use purposefully to support the school. Governors have a sound knowledge of the school’s performance data and its strengths and areas for development. Individual governors support the school’s activities effectively. For example, they undertake regular learning walks and hold meetings with pupils to gather information about the impact of school initiatives. As a result, governors challenge the leadership team effectively as critical friends and hold the school suitably to account for its performance.


Ysgol Gynradd Severn, Caerdydd
Governors are knowledgeable about the school and provide highly effective support and challenge in relation to pupils’ performance and school improvement. Embedded in the work of the school is a clear commitment to addressing local and national priorities. There is a considerable focus on ensuring high standards of literacy and numeracy and reducing the impact of poverty on pupils’ attainment. The school has already begun to consider its readiness for curriculum reform.


Ysgol Gynradd St. Julian’s, Casnewydd
Highly committed governors make a strong contribution to the success of the school. For example, they have supported the school very well in the improvements made to the building. They monitor finances effectively and successfully challenge the school to maintain high standards.


Ysgol Gynradd St. Philip Evans, Caerdydd
Governors have a very good understanding of the school’s work and discharge their responsibilities productively. They participate effectively in setting the school’s strategic priorities and in monitoring progress against improvement targets. They undertake high quality monitoring and evaluation tasks, and hence have a very good understanding of the school’s main strengths and areas for improvement. There is an effective balance between support and challenge in the way governors discharge their role in holding the senior leaders to account.


Ysgol Gynradd Talsarnau, Gwynedd
Caiff yr ysgol gefnogaeth dda iawn gan y llywodraethwyr. Maent hwythau hefyd yn cymryd rhan weithredol mewn weithdrefnau hunanwerthuso cynhwysfawr sy’n eu galluogi i adnabod cryfderau’r ysgol a’r rhan fwyaf o feysydd i’w gwella yn effeithiol. Mae eu harfer o fonitro a chasglu tystiolaeth ar ansawdd y ddarpariaeth a chyflawniad disgyblion yn eu cynorthwyo i ddod i farn glir a chywir ar safonau gwaith a chyrhaeddiad disgyblion. O ganlyniad, mae rôl strategol y llywodraethwyr fel cyfeillion beirniadol yn datblygu’n llwyddiannus iawn ac yn eu galluogi i herio’r ysgol am ei pherfformiad yn gydwybodol ac effeithiol.


Ysgol Gynradd Trinant, Powys
Members of the governing body are enthusiastic, supportive and take a detailed interest in the work of the school. They are very knowledgeable about the school’s strengths and improvement priorities. Their role in self-evaluation is well developed and allows them to contribute effectively to the school’s strategic decision-making. For instance, the member of the governing body identified as the ‘self-evaluation champion’, visits the school each month to work with staff to monitor the progress of the school’s improvement priorities. The governing body takes an active role in formulating school improvement actions and is involved directly in working with senior leaders to write aspects of the school development plan.


Ysgol Gynradd Ynysowen, Merthur Tudfil
An excellent feature is the way the governing body provides constructive support, challenge and valuable professional expertise for the school. Governors have an exceptional understanding of the school’s performance, guidance and finances. They visit the school regularly and support both pupils and teachers to monitor and focus on the school’s priorities and progress. They receive exemplary reports from the headteacher about the development and progress of the schools’ plans for improvement. They know the school exceptionally well and their strategic input into all areas of school life is highly effective. Another innovative practice of the governing body’s work is that it has established a forum for governing bodies from other local schools to share and work collaboratively on good practice.


Ysgol Heronsbridge, Pen y Bont
The governing body is very supportive of the school, as illustrated by its active role in fund raising. Governors’ knowledge of the school is enhanced by their involvement in varied sub-committees and their active link roles with individual subject areas. They receive appropriate school performance data and other management information regularly. They are developing their role in monitoring curriculum delivery and make lesson observations to inform this. However, they do not challenge the school enough to improve pupils’ outcomes, policies and practice.


Ysgol Morfa Nefyn, Gwynedd
Mae gan y llywodraethwyr ddealltwriaeth dreiddgar o gryfderau’r ysgol ac o’r meysydd sydd angen eu datblygu ymhellach. Mae aelodau o’r corff llywodraethol wedi defnyddio eu harbenigedd yn effeithiol iawn wrth gyfranu at arwain a chefnogi y ddarpariaeth ar gyfer rhifedd a llythrennedd. Mae hyn yn sicrhau cyfeiriad strategol cadarn iawn i’r ysgol ac yn cael effaith ardderchog ar gyrhaeddiad y disgyblion. Mae’r cynllun monitro sydd wedi’i fabwysiadu yn ddiweddar, wedi galluogi’r llywodraethwyr i arsylwi’r addysgu yn fwy systematig. Mae wedi sicrhau ymrwymiad pob llywodraethwr yn y broses arfarnu wrth iddynt ddod i farn sicrach ynghylch safonau gwaith a chyrhaeddiad disgyblion.


Ysgol Pencae, Caerdydd
Mae’r corff llywodraethol yn adnabod yr ysgol yn dda iawn. Maent yn wybodus tu hwnt am berfformiad yr ysgol, ac yn gwneud defnydd effeithiol iawn o ddata a thystiolaeth uniongyrchol er mwyn cyfrannu’n sylweddol at lunio cyfeiriad strategol yr ysgol. Maent yn ddadansoddol iawn ac mae’r cadeirydd yn defnyddio’i arbenigedd a chryfderau unigolion yn effeithiol er mwyn cefnogi a herio’r pennaeth a’r staff yn drwyadl pan fo’n briodol gwneud hynny. Mae llywodraethwyr yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd er mwyn arsylwi gwersi, trafod â disgyblion a chraffu ar lyfrau. Mae hyn yn sicrhau bod ganddynt ddealltwriaeth ardderchog o gryfderau’r ysgol, y meysydd sydd angen newid, ynghyd â chyfleoedd buddiol i fonitro a gwerthuso gwelliant.


Ysgol Stanwell, Bro Morgannwg
The governing body performs its role with integrity and care. Governors ensure that leaders at the school keep them well informed about strategic school priorities and the progress being made against school aims, as well as day-to-day matters where relevant. The governing body is developing its role of critical friend steadily, challenging the school where appropriate and using the skills of members to support leaders and managers at the school in pursuit of a shared vision of excellence.


Ysgol Tregarth, Gwynedd
Mae’r corff llywodraethol yn gefnogol iawn i waith yr ysgol. Trwy gydweithio effeithiol â’r staff a thrafod enghreifftiau o waith disgyblion, mae gan lywodraethwyr ddealltwriaeth dda o gryfderau’r ysgol a’r meysydd i’w gwella. Defnyddiant y wybodaeth hon yn drwyadl i wneud penderfyniadau wrth osod cyfeiriad strategol i waith yr ysgol. Mae hyn yn eu alluogi i ddwyn yr ysgol i gyfrif a helpu i osod cyfeiriad strategol clir i ddatblygu’r ysgol fel cymuned ddysgu effeithiol iawn.


Ysgol y Foryd, Conwy
Mae’r corff llywodraethol yn hynod gefnogol i’r ysgol. Mae llawer o lywodraethwyr yn ymgymryd â gweithgareddau monitro sy’n eu galluogi i gymryd rhan yn llawn mewn trafodaethau, yn enwedig am les disgyblion. Mae athrawon neu grwpiau bach o gynorthwywyr addysgu yn ymuno â chyfarfodydd y corff llywodraethol yn rheolaidd, ac yn rhannu agweddau ar eu gwaith. Mae hyn yn sicrhau bod gan lywodraethwyr ddealltwriaeth dda o gryfderau’r ysgol, a’r meysydd i’w datblygu, gan eu galluogi i herio’r ysgol yn llwyddiannus i wella safonau a sicrhau darpariaeth o ansawdd uchel.


Ysgol Uwchradd Bishop Gore, Abertawe
Governors have a clear understanding of their responsibilities and undertake the role of critical friend very well. They have a comprehensive understanding of pupil attainment data and monitor the allocation of the school budget carefully. Governors play a strong role in setting the school’s strategic direction and are highly effective in the challenge and support they provide.


Ysgol Uwchradd Bishop of Llandaff CIW, Caerdydd
The governing body has a clear understanding of the school’s strengths and areas for development. It makes very good use of the skills and experience of individual members to contribute to the school’s strategic agenda. Governors monitor the school’s progress towards achieving its goals and provide very robust challenge on all matters. A wide range of stakeholders, including senior leaders, teaching staff, members of the student congress and representatives from the governing body, make valuable contributions to the school improvement plan. It is ambitious and comprehensive.


Ysgol Uwchradd Caerdydd, Caerdydd
Governors know and understand the school’s strengths and areas for improvement well. They support the headteacher and the senior leadership team effectively to deliver their vision for the school. They have the knowledge and expertise to challenge leaders to continually reflect and improve all aspects of the school’s work, when necessary.


Ysgol Uwchradd Cefn Hengoed, Abertawe
The governing body provides extremely effective leadership. The governing body carries out its responsibilities successfully and gives full consideration to its statutory duties and relevant guidance. The governors are experienced, know the school exceptionally well and are supportive. They act as outstanding critical friends that continuously challenge, as well as playing a key role in setting the strategic direction
for the school.


Ysgol Uwchradd Elfed, Sir y Fflint
Governors have a clear understanding of their roles and are actively involved in setting the strategic direction of the school. Governors are well informed about the performance of pupils, strengths of the school and the areas in need of further development.


Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd
Governors have a comprehensive understanding of the school. They work in close partnership with the headteacher to set the school’s strategic direction and use their wide range of experiences and expertise well to support and challenge the school.


Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Sant Joseff, Casnewydd
The leadership provided by the governing body is exceptional. Governors have a very good understanding of their roles. They know the school very well and monitor, evaluate and review the life of the school and their own contribution. They provide rigorous and enthusiastic challenge and support. They contribute significantly to setting priorities for the school improvement plan. They monitor the impact of budgetary expenditure against pupil outcomes extensively.

Cysylltwch â ni

01443 844532 / 029 2075 3685 [email protected]
Sam MacNamara – 07943 887275 / Jane Morris – 07957 969708