Newyddion

Estyn - Cameos a syniadau ar gyfer parhad busnes ysgol yn ystod Covid-19

Parhad dysgu

Mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau yn sylweddol. Yn y cyd-destun heriol hwn, amharwyd ar y system addysg ond mae’n parhau i fod o bwys canolog.

Yn ystod y cyfnod hwn, pan na all y rhan fwyaf o ddysgwyr fynychu lleoliadau ac ysgolion yn gorfforol, mae Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn gweithio ar draws y system addysg mewn nifer o ffyrdd i gynnig cymorth i arweinwyr, llywodraethwyr, ymarferwyr, rhieni, gofalwyr a dysgwyr mewn meysydd blaenoriaeth allweddol.

Lansiodd y Gweinidog Addysg raglen ‘Cadw Cymru’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu’ yng Nghymru i gefnogi gweithwyr proffesiynol ym maes addysg a dysgwyr wrth i ni ymateb i bandemig COVID-19. Fel rhan o’r rhaglen hon mae Estyn wedi gweithio ar y cyd â CCAC a chonsortia gwella ysgolion rhanbarthol, ac wedi datblygu’r cyngor hwn ar gyfer ysgolion i’w cefnogi i barhau â busnes ysgol. Nid yw’r ddogfen hon yn statudol.

Mae’r ddogfen hon yn rhan o’r gwaith hwnnw ac mae’n gysylltiedig â’r rhaglen waith parhad dysgu ‘Cadw Cymru’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu’.

Cliciwch yma

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708