Newyddion

Swyddogaethau cyrff llywodraethu ysgolion yn sgil COVID-19


Cyngor gan Lywodraeth Cymru

Annwyl Gyfeillion

Byddwch yn ymwybodol iawn o’r sefyllfa heriol tu hwnt rydym yn ei hwynebu ar hyn o bryd. Rydym wedi derbyn rhai ymholiadau ynghylch sut y dylai cyrff llywodraethu ysgolion weithredu dros y misoedd nesaf ac felly mae’r wybodaeth hon yn rhoi ychydig o eglurder i chi. Rhannwch yr wybodaeth gyda’ch cyrff llywodraethu fel y bo’n briodol.

Cyfarfodydd y cyrff llywodraethu bob tymor
Er bod cyrff llywodraethu ysgolion yn gorfod cwrdd o leiaf unwaith y tymor fel arfer, rydym yn sylweddoli y gall hyn fod yn anymarferol ac, mewn rhai achosion, yn amhosibl o ganlyniad i’r coronafeirws. Ond nid oes unrhyw beth yn Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005 sy’n atal corff llywodraethu rhag cynnal cyfarfodydd rhithwir. Cafodd y rheoliadau hyn eu drafftio ar y sail y byddai aelodau cyrff llywodraethu’n bresennol yn gorfforol mewn cyfarfodydd. Er hynny, nid ydynt yn rhwystro aelodau rhag bod yn bresennol o bell. Lle’n bosibl, dylid defnyddio systemau fideo-gynadledda fel Skype, am eich bod yn gallu gweld a chlywed yr unigolyn ac felly’n gallu sicrhau bod yr aelodau priodol yn bresennol. Serch hynny, nid yw’r dechnoleg ar gael i bob corff llywodraethu ac felly byddai’n rhaid penderfynu pa mor ymarferol ydyw. Gallaf eich sicrhau chi na fydd cyrff llywodraethu ysgolion yn cael eu cosbi os na fydd modd cynnal cyfarfodydd.

Cofnodion cyfarfodydd cyrff llywodraethu
Mae’r rheoliadau’n datgan ar hyn o bryd bod yn rhaid cadw cofnodion papur o’r cyfarfodydd, ond ni fydd unrhyw gorff llywodraethu’n cael eu dal i gyfrif am beidio â gwneud hyn yn yr amgylchiadau presennol.

Gwneud penderfyniadau drwy e-bost
Eto, oherwydd yr amgylchiadau hyn, na welwyd mo’u tebyg o’r blaen, os yw gwneud penderfyniadau dros e-bost yn ei gwneud yn haws i gorff llywodraethu gyflawni ei swyddogaethau craidd, mae hyn yn dderbyniol. Ond rhaid i’r clercod, wrth gwrs, gadw cofnod o unrhyw benderfyniadau a’r drafodaeth a’r pleidleisiau cysylltiedig.

Materion nad ydynt yn rhai brys
Ystyriwch ohirio unrhyw faterion a all aros. Mae eich lles chi’n hollbwysig. Fel y soniwyd yn y llythyr gan y Gweinidog, rydym yn ystyried pa ofynion statudol y gellir eu dileu neu eu llacio o ganlyniad i’r coronafeirws a byddwn yn cysylltu â chi am hyn.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus fel arfer, a chadwch yn ddiogel ac yn iach.

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708