Newyddion

Gwisgoedd ysgol i ddod yn fwy fforddiadwy

Mae’r canllawiau statudol yn dod i rym o 1 Medi 2019 ymlaen, ac maent yn rhoi cyngor i gyrff llywodraethu a phenaethiaid ar faterion sy’n ymwneud â pholisïau gwisg ysgol. Roedd canllawiau blaenorol 2011 yn rhai anstatudol, ac felly nid oedd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ysgolion roi sylw iddynt.

Disgwylir i gyrff llywodraethu ystyried ffyrdd o gadw costau gwisgoedd ysgol mor isel ag sy’n bosibl. Gallai hynny gynnwys fynnu cael eitemau sylfaenol a lliwiau ond i beidio â phennu’r steiliau. Golyga hynny y gallai eitemau gael eu prynu o fwy nag un safle gwerthu. Disgwylir i ysgolion ystyried a yw dangos logo yr ysgol yn gwbl angenrheidiol, ac a ddylid ei ddangos ar un eitem o’r wisg yn unig, neu a ddylai gael ei ddarparu am ddim.

Byddai hefyd ddisgwyl i bolisi ar wisg ysgol fod yn niwtral o ran rhywedd. Mae hynny’n golygu pe byddai rhestr o ddillad yn cael ei chyhoeddi gan yr ysgol, ni fyddai’r eitemau’n cael eu neilltuo ar gyfer rhywedd penodol. Er enghraifft, ni fyddai trowsus yn cael ei ddisgrifio yn ‘eitem i fechgyn’.

Cliciwch yma ar gyfer canllaw

Sylwadau

Ychwanegu sylw

Cysylltwch â ni

01443 844532 [email protected]
Sam MacNamara 07943 887275 Jane Morris 07957 969708